„МИРАНИ-2010”ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Договор № Договор № BG16RFOP002-2.073-21245-C01 от 30.09.2020 г. по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 7214.00 лв., от които 6132.00 лв. европейско и  1082.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от което се получи негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

„МИРАНИ-2010”ЕООД също е засегнато от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места, да се осигури устойчиво развитие и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта.